Coffee Break & Meal request service

งานบริการจัดเลี้ยง ให้บริการด้านจัดเลี้ยงแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม, อบรม, สัมมนา โดยมีประเภทของการให้บริการดังนี้

1. Coffee/Tea+Snack, Water
2. Set menu
3. Lunch Box
4. Buffet Lunch / Dinner
5. Cocktail
fgdf

ขั้นตอนการให้บริการ

  1. หน่วยงานส่ง Request Form ขอใช้บริการ (ล่วงหน้าก่อนวันดำเนินการ 3 วัน)
    *(ในกรณีที่ตัดค่าใช้จ่ายจากงบประมาณของหน่วยงาน กรุณานำใบขอดำเนินการให้สำนักบริหารการเงินรับรองก่อนนำส่ง)
  2. เจ้าหน้าที่จัดเลี้ยงประสานงานสอบถามรายละเอียดในการขอใช้บริการ
  3. เจ้าหน้าที่จัดเลี้ยงตรวจสอบความถูกต้องและอำนวยความสะดวกในวันงาน

>>Form Download<<

ติดต่อสอบถาม

วิทยาเขตหัวหมาก (คุณเพียงใจ)

โทร. 02-300-4543 #1123

วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (คุณวรวรันต์)

โทร. 02-723-2222 #2119 ,2625