General Information

Historical Background ประวัติความเป็นมา

สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหารก่อตั้งพร้อมกับการเปิดดำเนินการของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในปีพ.ศ.2515ซึ่งในขณะนั้นมหาวิทยาลัยมีสถานภาพเป็นวิทยาลัยใช้ชื่อว่าวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจและสำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมีสถานภาพอยู่ในระดับฝ่ายชื่อว่าฝ่ายธุรการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน อันได้แก่ 1) การจัดการเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ 4) การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในช่วงนั้นมีภาระงานรับผิดชอบด้านงานอาคารสถานที่ งานมาตรฐานการศึกษา งานขอเปิดดำเนินการหลักสูตร งานนิติการงานรักษาความปลอดภัย และงานบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย

                ต่อมาปริมาณงานด้านต่างๆ มีเพิ่มมากขึ้น และมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ในปี พ.ศ. 2518 ผู้บริหารได้แยกงานบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยออกไปยกระดับเป็นฝ่ายบุคคล และแยกออกจากฝ่ายธุรการ ในปี พ.ศ.2531 ได้โอนงานมาตรฐานการศึกษาไปขึ้นอยู่กับฝ่ายวิชาการ ใน พ.ศ.2546 ฝ่ายธุรการได้รับการยกฐานะให้เป็นหน่วยงานระดับสำนักใช้ชื่อว่าสำนักผู้ช่วยฝ่ายบริหาร และต่อมาในปี พ.ศ.2549 ได้รับการเปลี่ยนสถานะและเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักฯ”

                ในปีการศึกษา 2560  มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยการแยกฝ่ายเอกสารการสอนและจัดสอบ ฝ่ายนิติการและอำนวยการ และศูนย์สารสนเทศ ให้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและสิทธิประโยชน์

                ในปีการศึกษา 2561 ได้รับโอนย้ายงานดูแลสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี มาอยู่ภายใต้สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และงานดูแลอาคารจอดรถ 10 ชั้น อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอาคารสถานที่วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาได้โอนย้ายแผนกรักษาความปลอดภัยและจราจรเข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักฯ จนถึงปัจจุบัน

Vision

สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหารจะเป็นหน่วยงานที่ มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นระบบ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นการนำปัจจัยต่างๆ    มาพัฒนาให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองภารกิจหลักและการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยในด้านอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค  ความปลอดภัย ความสะอาด และมีภูมิทัศน์ที่ดี

Mission

  1. สนับสนุนภารกิจหลักและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

  2. แสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

  3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

Strategy

  1. สร้างความเข้มแข็งในการสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

  2. พัฒนาการบริหารการจัดการด้านการใช้พลังงานและระบบสาธารณูปโภคให้เกิดประสิทธิภาพ

Organization Chart

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.