Location & Rooms reservation service

Coffee Break & Meal request service

Green University

การให้บริการรับจัดเลี้ยง

Green University

เพื่อเป็นการส่งเสริม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภายใต้ความรับผิดชอบและกำกับดูแลของฝ่ายอาคารสถานที่ จึงรังสรรค์พื้นที่สีเขียวขึ้นมา โดยวิทยาเขตหัวหมาก จัดทำเป็นสวนหมอกขนาดย่อมตั้งอยู่บริเวณข้างอาคารอินฟอร์เมชั่น (อาคาร I) เรียกว่า  “สวนรัตนโกสินทร์”  และ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่แนวถนนด้านหลังอาคารปฏิบัติการและซ่อมบำรุง เรียกว่า “อุทยานพฤกษารมณีย์” 

สวนรัตนโกสินทร์

ขนาด :    260 ตารางเมตร

ชนิดพันธุ์ไม้ : แก้วกาญจนา, คูน, หมากเขียว, จั๋ง, สับปะรดสี, ไผ่สีทอง, ไผ่ฟิลิปปินส์, พลูทอง, ชาดัด, เฟิร์นสไบนาง

อุทยานพฤกษารมณีย์

ขนาด :    – ไร่

ชนิดพันธุ์ไม้

Contact Us

ขั้นตอนการขอใช้บริการ (วิทยาเขตหัวหมาก)
สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานขอใช้บริการที่สำนักกฎหมายและสิทธิประโยชน์ อาคาร D ชั้น 1 เบอร์ภายใน 1105
 2. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการพร้อมแนบผังการจัดห้อง(ถ้ามี) โดยมีลายเซ็นกำกับจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศูนย์กิจกรรมฯ หรือหัวหน้าหน่วยงาน แล้วส่งกลับมาตามช่องทางในข้อที่ 1 เพื่อเสนออนุมัติ
หมายเหตุ : ส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันใช้งาน

สำหรับบุคคลภายนอก

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานขอใช้บริการที่ฝ่ายอาคารสถานที่ วิทยาเขตหัวหมาก
  อาคาร E ชั้น 1 โทร 02-300-4543 ต่อ 3639
  E-mail : ppdhuamak@hotmail.com

หมายเหตุ : ส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันใช้งาน

ขั้นตอนการขอใช้บริการ (วิทยาเขตสุวรรณภูมิ)
สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานขอใช้บริการที่ฝ่ายอาคารสถานที่ SM105 หรือโทร 02-723-2615 (คุณกัญญาภัทร) หรือผ่านทาง Line Official line
 2. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการพร้อมแนบผังการจัดห้อง(ถ้ามี) โดยมีลายเซ็นกำกับจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศูนย์กิจกรรมฯ หรือหัวหน้าหน่วยงาน แล้วส่งกลับมาตามช่องทางในข้อที่ 1 เพื่อเสนออนุมัติ
หมายเหตุ : ส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันใช้งาน

สำหรับบุคคลภายนอก

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานขอใช้บริการที่ฝ่ายอาคารสถานที่ SM105 โทร
  02-723-2605 (คุณพิเชษ) หรือทาง
  E-mail : ppdabac@hotmail.com

หมายเหตุ : ส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันใช้งาน