Location & Rooms reservation service

Contact Us

ขั้นตอนการขอใช้บริการ (วิทยาเขตหัวหมาก)

สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานขอใช้บริการที่สำนักกฎหมายและสิทธิประโยชน์ อาคาร D ชั้น 1 เบอร์ภายใน 1105
 2. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการพร้อมแนบผังการจัดห้อง(ถ้ามี) โดยมีลายเซ็นกำกับจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศูนย์กิจกรรมฯ หรือหัวหน้าหน่วยงาน แล้วส่งกลับมาตามช่องทางในข้อที่ 1 เพื่อเสนออนุมัติ

หมายเหตุ : ส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันใช้งาน

>>Form Download<<

สำหรับบุคคลภายนอก

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานขอใช้บริการที่ฝ่ายอาคารสถานที่ วิทยาเขตหัวหมาก
  อาคาร E ชั้น 1 โทร 02-300-4543 ต่อ 3639
  E-mail : ppdhuamak@hotmail.com

หมายเหตุ : ส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันใช้งาน

>>Form Download<<

Contact Us

ขั้นตอนการขอใช้บริการ (วิทยาเขตหัวหมาก)

สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานขอใช้บริการที่สำนักกฎหมายและสิทธิประโยชน์ อาคาร D ชั้น 1 เบอร์ภายใน 1105
 2. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการพร้อมแนบผังการจัดห้อง(ถ้ามี) โดยมีลายเซ็นกำกับจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศูนย์กิจกรรมฯ หรือหัวหน้าหน่วยงาน แล้วส่งกลับมาตามช่องทางในข้อที่ 1 เพื่อเสนออนุมัติ

หมายเหตุ : ส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันใช้งาน

>>Form Download<<

สำหรับบุคคลภายนอก

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานขอใช้บริการที่ฝ่ายอาคารสถานที่ วิทยาเขตหัวหมาก
  อาคาร E ชั้น 1 โทร 02-300-4543 ต่อ 3639
  E-mail : ppdhuamak@hotmail.com

หมายเหตุ : ส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันใช้งาน

>>Form Download<<

ขั้นตอนการขอใช้บริการ (วิทยาเขตสุวรรณภูมิ)

สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานขอใช้บริการที่ฝ่ายอาคารสถานที่ SM105 หรือโทร 02-723-2615 
 2. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการพร้อมแนบผังการจัดห้อง(ถ้ามี) โดยมีลายเซ็นกำกับจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศูนย์กิจกรรมฯ หรือหัวหน้าหน่วยงาน แล้วส่งกลับมาตามช่องทางในข้อที่ 1 เพื่อเสนออนุมัติ

หมายเหตุ : ส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันใช้งาน

>>Form Download<<

สำหรับบุคคลภายนอก

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานขอใช้บริการที่ฝ่ายอาคารสถานที่ SM105 โทร
  02-723-2605  หรือทาง
  E-mail : ppdsv@au.edu

หมายเหตุ : ส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันใช้งาน

>>Form Download<<